Regulamin

1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy „Regulamin komentowania w Serwisie Zaborcza.pl”;
2. Serwis Zaborcza.pl – serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony pod aktualnym adresem elektronicznym www.zaborcza.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

§ 2

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w forum wymiany komentarzy w Serwisie zaborcza.pl
2. Dostęp do Serwisu zaborcza.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie zaborcza.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej posiadający konto w serwisie Facebook.com.
3. Żaden użytkownik nie może identyfikować, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. Serwis zaborcza.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.
4. Serwis zaborcza.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach zabrcza.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.
6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:
przekazów reklamowych
wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
7. Umieszczanie na stronach Serwisu zaborcza.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych użytkowników, na określonych stronach serwisu.
8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.
9. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie Zaborcza.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
10. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie Zaborcza.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
11. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja Serwisu Zaborcza.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.
12. Komentujący w Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisu.
13. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Zaborcza.pl, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: admin@zaborcza.pl.
14. Serwis będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
15. Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2015.

Regulamin korzystania z serwisu Zaborcza.pl

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu Zaborcza.pl”, stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Regulamin obejmuje w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie z, tekstów, zaborcza.pl zdjęć, filmów, artykułów oraz komentarzy Użytkowników;
2. Portal – portal internetowy prowadzony pod aktualnym adresem elektronicznym http://www.Zaborcza.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi
5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika Serwisu Zaborcza.pl;
6. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
7. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

§ 2

1. Regulamin określa zasady realizacji na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy na stronach Serwisu A, za pośrednictwem indywidualnego konta w formie m.in. indywidualnego bloga.
2. Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych przez portal tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu zabrcza.pl poprzez działania podejmowane na stronach Serwisu zaborcza.pl.
3. W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy w sposób opisany w ust. 2 powyżej, portal umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie Zaborcza.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu.

§ 3

1. Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób korzystających z Portalu.
2. W ramach świadczenia usługi, na warunkach Regulaminu,  w zakresie przez siebie określonym, zakładając indywidualne konto, udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie i publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć, filmów, komentarzy, linków oraz innych materiałów.
3. Użytkownikiem Serwisu zaborcza.pl może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do konta w Serwisie zabrcza.pl przez podanie loginu i hasła dostępu przyporządkowanych mu w Portalu.
5. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika przyporządkowany mu w Portalu lub na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jak również opublikowane będą na stronie głównej Serwisu zaborcza.pl. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu elektronicznego.
6. Użytkownik zobowiązuje się regularnie umieszczać w Serwisie ASZdziennik.pl teksty, zdjęcia, filmy, komentarze lub inne treści. C

§ 4

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zaborcza.pl w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami Serwisu. Użytkownik ponowi wyłączną odpowiedzialność za przekazane Serwisowi zaborcza.pl treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest w szczególności przekazywanie za pośrednictwem Serwisu zaborcza.pl treści i materiałów szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, nienawistnych, rasistowskich, nawołujących do przemocy politycznej, rasistowskiej i ksenofobicznej, jak również treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.
2. Użytkownik ma prawo wyświetlać w udostępnionym miejscu na serwerze Portalu dowolne, zgodne z Regulaminem, linki, informacje o sobie, materiały autopromocyjne.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w Serwisie zaborcza.pl. w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.
4. Użytkownik zamierzający zamieszczać lub zamieszczający na stronach prowadzonego przez siebie bloga treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, zobowiązany jest uaktywnić komunikat ostrzegający o takiej zawartości bloga.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Użytkownika i zastrzega sobie, zgodnie z Ustawą, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Użytkownika w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.

§ 5

1. Użytkownik oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści w Serwisie zaborcza.pl.
2. Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie zaborcza.pl tekstów, filmów i zdjęć (niezależnie od formy i nośnika, na którym zostaną przekazane, czy to w formie tekstu, pliku video, zdjęcia, pliku audio lub w innej formie) przyznaje on nieodpłatnie portalowi, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 powyżej, zbywalne prawo do:
powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,
zamieszczania lub publikowania takich opinii lub treści w Serwisie zaborcza.pl, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi portal zdecydował się na promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie treści Serwisu,
dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej Portalu w celach promocyjnych i marketingowych.
3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu zaborcza.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

§ 6

1. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników na stronach Serwisu, bez porozumienia z właścicielem serwisu działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.
§ 7

Serwis zastrzega sobie prawo do:
czasowego zablokowania dostępu do tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,
usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
blokowania uczestnictwa w Serwisie zaborcza.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
podjęcia wszelkich innych środków, jakie serwis uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Użytkowników.

§ 8

Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa portal może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Serwisu zaborcza.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
§ 9

1. Serwis zaborcza.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu  oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
2. Serwis zaborcza.pl nie gwarantuje że Serwis będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.
3. Serwis zaborcza.pl może wprowadzić w dodatkowe odpłatne usługi.

§ 10

1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwis zaborcza.pl oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: „Regulamin konta Użytkownika Serwisu zaborcza.pl” oraz „Regulamin prywatności Użytkownika Serwisu zaborcza.pl”. Dane osobowe Użytkowników Serwisu zaborcza.pll będą przetwarzane  zgodnie z prawem, również w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu zaborcza.pl.
2. Administratorem danych osobowych jest Admin Zaborcza.pl.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.